Home » Nieuws
Algemene Ledenvergadering 04 juli 2017

Algemene Ledenvergadering 04 juli 2017

29-06-2017

Het bestuur van Volleybalvereniging Avior nodigt alle leden en ouders van jeugdleden van harte uit voor de

ALGEMENE LEDENVERGADERING 0P 04 JULI 2017

Aanvang: 20.00 uur
Locatie: Sporthal Schalkaar (Garderegimentsweg 23, 7433 MA Schalkhaar )
 

Agenda:

1.       Opening

2.       Notulen Algemene Ledenvergadering 05 oktober 2016

3.       Mededelingen en ingekomen stukken

4.       Bestuurssamenstelling / Organisatie
         ( In de ALV van 04 juli 2017 treden er geen bestuursleden af )

5.        Beleidsplan Avior

6.       Huishoudelijk reglement

Pauze
 

7.       Verslag kascommissie, samenstelling kascommissie

8.       Jaarverslag financiën ( balans/staat van baten en lasten)

9.       Begroting 2017/2018 en vaststelling contributie

10.     Rondvraag

11.     Sluiting
 

Jouw aanwezigheid op deze ALV stellen wij ten zeerste op prijs; graag voor 01 juli 2017 per mail           
( secretaris@vv-avior.nl ) aangeven of jij ook van de partij bent !
 

Toelichting


Toelichting op de agenda:

·         Punt 3: Voor de ingekomen stukken is de termijn van sluiting 01 juli 2017

·         Punt 7 en 8: De stukken voor de agendapunten 7 en 8 liggen ter inzage op de vergadering.

·          Volgende bijlagen zitten bij deze uitnodiging ( en zijn te downloaden)
         *  Notulen Algemene Ledenvergadering 05 oktober 2016
         *  Beleidsplan 
         * Huishoudelijk reglement

·         Punt 9

   
Contributie 2017 – 2018

Het bestuur stelt voor om de contributie voor seniorleden voor het seizoen 2017 – 2018 ongewijzigd te laten. Voor de contributie van de jeugd stellen we een aantal verhogingen voor. Een analyse van de financiële resultaten van het afgelopen seizoen en de kosten van ons aanbod laten zien dat de contributie voor de jeugd niet kostendekkend is. Dit wordt onder andere veroorzaakt door de vergoeding voor de 2e training. Deze is op dit moment bij de jeugd fors minder dan bij de senioren, en ligt ver onder de kostprijs. Daarnaast heeft onze keuze om meer gekwalificeerd kader in te zetten effect op de kostenstructuur.

In een tweetal jaren willen we het volgende bereiken:

-          Gelijktrekken kosten 2e training voor jeugd en senioren.

-          Gelijktrekken contributie jeugd A en jeugd B/C (immers aanbod en kosten zijn identiek.

Met dezelfde argumentatie willen we ook de kosten voor de 2e training bij de CMV in 2 stappen verhogen en een lichte verhoging doorvoeren bij de algemene CMV contributie.

In onderstaand overzicht zijn de voorgestelde contributiebedragen voor het seizoen 2017 – 2018 opgenomen met voor de volledigheid ook de huidige contributiebedragen. De gewijzigde bedragen zijn bold weergegeven

Categorie

     Huidig

     2017-2018

Senioren

     €341,-

     €341,-

Senioren alleen trainen

     €228,-

     €228,-

Jeugd junior (A)

     €275,-

     €275,-

Jeugd junior alleen trainen

     €209,-

     €209,-

Jeugd aspiranten (BC)

     €248,-

     €260,-

CMV

     €184,-

     €190,-

Recreanten competitie

     €246,-

     €246,-

Recreanten alleen trainen

     €180,-

     €180,-

Gymmers

     €155,-

     €155,-

 

 

 

Toeslagen 2e training

 

 

Speler seniorenteam

     €75,-

     €75,-

Speler ABC-team

     €35,-

     €55,-

Speler CMV-team

     €20,-

     €35,-

Zaterdagtraining CMV

     €35,-

     €50,-

 

Met vriendelijke sportgroet namens Avior

Ton Simons ( secretaris)Notulen ALV SVS-Devolco 05-10-2016.pdf

Huishoudelijk Reglement AVIOR versie juni 2017.pdf

Contributiereglement Avior 2017-2018.pdf

Beleidsplan 2017 - 2020 CONCEPT 29juni2017.pdf


© Volleybalvereniging Avior