Home » Nieuws
Uitnodiging ALV

Uitnodiging ALV

18-06-2019

Het bestuur nodigt alle leden graag uit voor onze Algemene ledenvergadering

Datum: 2 juli 2019
Aanvang: 20.00 uur
Locatie: Sporthal Schalkhaar (Garderegimentsweg 23, 7433 MA Deventer)
 

Agenda:

 1. Opening
 2. Notulen Algemene Ledenvergadering 26 juni 2018
 3. Mededelingen en ingekomen stukken
 4. Terugblik seizoen 2018 – 2019 en voortgang beleidsplan
 5. Toelichting gewijzigde ALV structuur
 6. Contributievoorstel
 7. Begroting 2019/2020
 8. Bestuurssamenstelling / Organisatie
 9. Rondvraag
 10. Sluiting
   

Jouw aanwezigheid op deze ALV stellen wij ten zeerste op prijs; graag voor 26 juni 2019 per mail ( secretaris@vv-avior.nl ) aangeven of jij ook van de partij bent !


Toelichting op de agenda:

 • Punt 3: Voor de ingekomen stukken is de termijn van sluiting 26 juni 2019
 • Punt 5: De financiële rapportage wordt in een separate ALV in het najaar gedaan.
 • Punt 7: De stukken voor agendapunt 7 kunnen vanaf 25 juni 2019 per mail bij
  de penningmeester opgevraagd worden (
  penningmeester@vv-avior.nl)
 • Punt 8: Het bestuur stelt voor om Anne-Marie Holleman aan te stellen secretaris.
  Conform het schema van aan- en aftreden loopt de termijn van Guido Mulder als Penningmeester af. Guido stelt zich herkiesbaar. Het bestuur stelt voor Guido opnieuw als Penningmeester aan te stellen.
  Het bestuur benadrukt dat er nog twee vacatures in het bestuur zijn. Te weten Bestuurslid Communicatie en Bestuurslid Algemene Zaken. Hiervoor hebben zich geen kandidaten gemeld.
 • Op de website zitten volgende bijlagen bij de agenda en zijn vanaf daar te downloaden:
  * Notulen Algemene Ledenvergadering 26 juni 2018
  *Contributie reglement 2019/2020


  Contributie 2019-2020

Voor het seizoen 2019 – 2020 zijn de tarieven voor de verenigingscontributie verhoogd met de gemiddelde inflatie op basis van het Consumenten Prijsindexcijfer ad 1,72% doorgevoerd. Aanpassingen in de verenigingscontributie zijn in het voordeel van het lid afgerond naar de dichtstbijzijnde halve euro (€ 0,50).

 

2018 - 2019

2019-200

         

 

per jaar

per jaar

 

per kwartaal

Senioren

344,50

349,00

 

86,13

Senioren alleen trainen

278,50

283,00

 

69,63

Jeugd ABC

277,50

280,50

 

69,38

Jeugd ABC alleen trainen

211,50

214,50

 

52,88

CMV

191,50

193,00

 

47,88

Recreanten competitie

248,00

250,50

 

62,00

Recreanten alleen trainen

182,00

184,50

 

45,50

Gymmers

157,00

159,50

 

39,25

         

Toeslagen 2e training

       

Senioren

75,00

75,00

 

18,75

Jeugd ABC

75,00

75,00

 

18,75

CMV

50,00

50,00

 

12,50

 

Namens Bestuur Avior
Anne-Marie Holleman (secretaris a.i.)
John Dommerholt (voorzitter)Contributiereglement Avior 2019-2020 def 17-6-2019.pdf

Concept Notulen ALV 26-6-2018.pdf


© Volleybalvereniging Avior